Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi František Czanner – WINGS, Kríková 12, 82107 Bratislava, IČO 41159993, DIČ 1047737757, zapísaným v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava, Číslo živnostenského registra: 112-36762, e-mail: [email protected] (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.angryearth.eu         

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako “kupujúci“).

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami. 

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Webová stránka spolu so všetkými súvisiacimi právami je majetkom predávajúceho. Nemáte právo používať akýkoľvek obsah, materiál, text alebo obrázky z tejto webovej stránky. Stiahnutím ani kopírovaním materiálu či softvéru nenadobúdate právo ani titul k používaniu uvedených materiálov. Nie je dovolené reprodukovať, publikovať, prenášať, distribuovať, zobrazovať, modifikovať ani vytvárať odvodené diela, ako ani predávať alebo podieľať sa na predaji, či čerpať akýmkoľvek iným spôsobom z celku ani častí akéhokoľvek obsahu na webovej stránke, ako ani z webovej stránky samotnej. Všetok obsah webovej stránky (vrátane textov, grafiky, lôg, ikon ovládacích prvkov, obrázkov, obchodných známok a softvéru) sú naším majetok a sú chránené slovenským a medzinárodným autorským zákonom.

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho e-mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov.

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

DODACIE PODMIENKY

Objednávky sú spracované a expedované vo väčšine prípadov do 24 hodín, najneskôr však do 30 dní od prijatia platby kupujúceho. Objednávky predávajúci spracúva a doručuje len v pracovných dňoch. Objednávky uskutočnené v sobotu, v nedeľu a počas dní pracovného pokoja budú spracované v nasledujúcom pracovnom dni.

Termín dodávky tovaru pre Slovenskú republiku je zvyčajne 1 – 2 pracovné dni od dátumu overenia objednávky.

Termín dodávky tovaru pre EÚ je zvyčajne 3 – 5 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

Keď obdrží kupujúci objednávku, je povinný skontrolovať jej balenie, aby ste sa uistil, že nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Prepravné kartóny nesú zvyčajne známky opotrebovania, avšak ak kupujúci identifikuje akékoľvek podstatné poškodenie položky alebo položiek v zásielke, nahlási tieto veci bezodkladne prepravcovi pre začatie reklamačného konania a informujte predávajúceho o tejto skutočnosti e-mailom na [email protected] Pre zabezpečenie rýchlej servisnej starostlivosti, poskytne kupujúci číslo objednávky, svoje celé meno a e-mailovú adresu.

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Všetky ceny tovaru uvedené na webovej stránke sú uvedené s DPH a bez poplatku za poštovné, ako aj bez cla a iných poplatkov v prípadoch, keď sú tieto aplikovateľné. Celková suma objednávky sa skladá z ceny objednaného tovaru a poplatky za doručenie.

Kupujúci uhrádza cenu elektronickou platbou alebo platobnou kartou.

Platbu za nákup môžete kupujúci uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi: PayPal, Visa, MasterCard, Maestro a American Express. Platba bude stiahnutá a zaúčtovaná z konta kupujúceho potom, ako objednávku predávajúci prijmeme. Držiteľov kreditných a debetných kariet preverujú inštitúcie vydávajúce tieto karty . Ak tieto inštitúcie platbu kartou zamietnu alebo z akýchkoľvek dôvodov platbu neautorizujú, predávajúci nebude niesť zodpovednosť za zdržanie dodania alebo nedodanie objednaného tovaru.

Faktúra je považovaná za zaplatenú v momente, keď je príslušná suma pripísaná na bankový účet predávajúceho.

Tovar tiež prechádza spať do vlastníctva predávajúceho v momente, keď refunduje alebo iným spôsobom vráti platbu kupujúcemu za objednávku.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. Na tento účel môžte použiť formulár, ktorý si môžte stiahnuť na našej stránke.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

-predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

-predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

-tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

-zmenila sa cena dodávateľa tovaru,

-vystavená cena tovaru bola chybná.

ZÁRUKA  NA TOVAR

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf