ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NA WEBE ANGRYEARTH.EU:

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

1) Prevádzkovateľ

František Czanner – WINGS, so sídlom Kríková 12, Bratislava 82107, Slovenská republika, IČO: 41159993 („prevádzkovateľ“ alebo „my“) je osobou, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov – dotknutých osôb.

Zodpovednou osobou je Mgr. František Czanner („zodpovedná osoba“).

Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese [email protected] .

2)  Získavanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame nasledovne:

 • priamo od Vás pri zadaní objednávky;
 • priamo od Vás pri reklamných kampaniach a udalostiach.

3) Právny základ a účel spracúvania

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov:

3.1  Oprávnený záujem

Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, avšak s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Takýmito oprávnenými záujmami našej spoločnosti sú najmä:

 • marketingové aktivity prevádzkovateľa, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných produktoch, novinkách, zľavách a udalostiach; súčasťou komunikácie môžu byť prieskumy spokojnosti; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, spravidla niekoľkokrát za rok, najviac približne jedenkrát mesačne; a na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania vzťahu predajca – zákazník medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

V prípade marketingových aktivít prevádzkovateľa ste oprávnení kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na takýto účel, a to spôsobom uvedeným v bode 5 – Práva zákazníka ako dotknutej osoby.

 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa; na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt;
 • zamedzenie podvodného konania, ak sa prevádzkovateľ odôvodnene domnieva, že hrozí riziko takéhoto konania; na tento účel prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu piatich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 • Plnenie zmluvy

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb pre účely súvisiace s plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä na vyhotovenie objednávky, zmeny objednávky, akceptácie objednávky, zrušenie objednávky, vyhotovenie platobnej inštrukcie a spárovanie platieb, fakturácia a pod. Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti v nevyhnutnom rozsahu je podmienkou dodania tovaru. V objednávkovom formulári sú vyznačené osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 • Plnenie zákonnej povinnosti

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Prevádzkovateľ môže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii.

4)  Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi našej spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre prevádzkovateľa zabezpečujú výkon niektorých marketingových aktivít, osoby zabezpečujúce chod webovej stránky, internetového obchodu a fakturačného systému. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre nás výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a prevádzkovateľ v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom.

Inými príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť napríklad banky a platobné inštitúcie.

5)  Práva zákazníka ako dotknutej osoby

V súlade s nariadením a zákonom máte právo:

 • vyžadovať od nás:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od priamo od Vás, môžete vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“); prevádzkovateľ je však oprávnený účtovať Vám primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracúva („právo na opravu“);
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ získal alebo spracúval, ak odvoláte súhlas a prevádzkovateľ nemá iný právny základ na spracúvanie, ak namietate voči spracúvaniu, alebo ak prevádzkovateľ spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak oznámite, že prevádzkovateľ o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môžete požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
 • získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; máte tiež právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátanie namietania proti profilovaniu; namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
 • namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
 • kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udelený prevádzkovateľovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 • pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb nižšie uvádzame komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na Vaše požiadavky vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúvame. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás požiadame o dodatočné overenie jej totožnosti.

právo na prístup a právo byť informovaný o spracúvaní

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa: František Czanner – WINGS, Kríková 12, Bratislava 82107, Slovenská republika;
 • e-mailom na adresu prevádzkovateľa [email protected] .

právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie, právo na prenosnosť, právo namietať, automatizované rozhodovanie vrátane profilovania a právo odvolať súhlas

 • poštovou zásielkou (podpis dotknutej osoby musí byť úradne osvedčený) zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa: František Czanner – WINGS, Kríková 12, Bratislava 82107, Slovenská republika;
 • e-mailom na adresu prevádzkovateľa [email protected] .

6. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

V súčasnosti nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

7. Informácie o používaní súborov cookies

Prevádzkovateľ, František Czanner – WINGS, so sídlom Kríková 12, Bratislava 82107, Slovenská republika, IČO: 41159993 („prevádzkovateľ“ alebo „my“) používa na webovej stránke „cookies”.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uchovávané prostredníctvom Vášho internetového prehliadača vo Vašom zariadení, napríklad v počítači, tablete a telefóne. Cookies využívame za účelom zlepšenia funkčnosti našej webovej stránky, napríklad na uchovanie položiek v nákupnom košíku. Pre väčšinu webových stránok je používanie cookies už štandardným operačným postupom.

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách používanie nastavenia internetového prehliadača, ktoré povoľuje cookies, sa považuje za súhlas s použitím cookies. Takýto súhlas je platný, iba ak mal užívateľ k dispozícii jasné a úplné informácie účele cookies. V prípade, ak si neželáte, aby sme cookies používali, zmeňte nastavenia Vášho internetového prehliadača. V rámci nastavenia Vášho internetového prehliadača je tiež možné zabezpečiť odstránenie cookies alebo zakázanie používania cookies.